ପୃଷ୍ଠା-ବ୍ୟାନର |

ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଧୃତିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମୟ କ’ଣ?

3 ଦିନ

2. ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର କେଉଁ ଅଂଶ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି?

ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ, ମୋଟେଇ, ଘନତା କିମ୍ବା ଓଜନ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ପଦ୍ଧତି, ମୁଦ୍ରଣ ପ୍ୟାଟର୍, ପ୍ୟାଟର୍ ରଙ୍ଗ ପରିମାଣ |

3. ଆପଣ ମୋତେ s ାଞ୍ଚା ଡିଜାଇନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି?

ଏକ ଅର୍ଡର ରଖିବା ପରେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଅନୁଯାୟୀ ମାଗଣାରେ s ାଞ୍ଚା ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବା |

4. ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ କି?

ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ |ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ |

ଆମ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?